Disclaimer

Lof Media B.V., eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Lof Media kan echter niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn. Lof Media is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. Lof Media is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

Lof Media staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Lof Media kan in voorkomende gevallen informatie van deze website aanpassen, verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken, bijvoorbeeld als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Links naar andere websites
Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Lof Media is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.